Мөөрейлер/Вики футболга ынак

Материал c сайта НП «Викимедиа РУ»
Перейти к навигации Перейти к поиску
Эта страница — перевод страницы Конкурсы/Вики любит футбол. Перевод выполнен на 100%.
Дыл: русский · башҡортса · English · эрзянь · ирон · татарча/tatarça · тыва дыл
FootballBarnstar.png

Вики футболга ынак 2020 — 2020 чылда 6а 12х тура 7а 12х чедир вики-чарыш. Шак ол хүннерде ийи улуг диптиң футболчу турнирлери болур турган — Евро-2020 и Кубок Америки 2020. Ынчалза-даа коронавирус дээш ол ийи турнирлерни 2021 чылче көжүрген болган. Ук мөөрейниң кол сорулгалары — футболчу ниитилелди чаңгыс эп-сеткилдиивис-биле деткип, футболга хамаарышкан чедир долдурбаан чүүлдерни бижиири — ылаңгыя Россия чоннарының дылдарында үлештерге хамааржыр; өске талазында орус дылда үлеште Европа Чемпионадынга болгаш Америка Кубогунга хамаарышкан дөмей-ле көвей чүүлдер ам-даа чок азы бар чүүлдерде медээлел долу эвес апарган.

Марафон НП «Викимедиа РУ», «Викимедийцы Башкортостана» бөлүү, Соңгу Кавказ киржикчилер-википедисттер бөлүү, «Викимедийцы, пишущие на эрзянском языке» бөлүү, Викимедианың татар дылдыг каттыжылга киржикчилери бөлүү организастаан.

Конкурстуң бир кол сорулгазы Россияның дылдарының Википедия разделдериниң кады ажылдажылгазының көвүдедири болуп турар база Россия Федерация девискээринге Викимедиа проектилерниң доктаамал хөгжүлде хандырылгазы.

Document (89521) - The Noun Project.svg Дүрүмнер

 • Конкурска шупту бүрүткеттинген киржикчилер кирип турар (бүрүткээн үези хамаанчок).
 • Чүүлдүң темазы футболга Европа чемпионады азы футболга Америка Кубогу-биле холбашкан боор ужурлуг (1967 чылга чедир — Мурнуу Америка чемпионады). Дөрт сөс даңзызында таблицада Мурнуу Америка база Европа чемпионнар даңзызын көргүскен — ойнакчылар база кол тренерлер.
 • Конкурска дараазында үнелел барымдааларга тааржыр чүүлдер кирип турар:
  • Чүүл орус дылга азы Россияның чоннар дылдарынга чедир кылган азы бижээн боор ужурлуг, июнь 12-ден июль 12-ге 2020 чыл үеге чедир (этаптар аразының ийи хонук үзүктелиишкиннерден аңгыда, кажан шилчилге түңнелдерни үндүрер).
  • Чүүл конкурстуң киржикчизи-биле эгелээн боор ужурлуг, чок болза ол чугула чедир кылган; конкурс киржикчизиниң шагда-ла чаяаган чүүлдуң минималдыг хемчээл салыышкыны — 10 000 байт.
  • Чаяаган чүүлдүң хемчээли минимум 5 000 байт боор ужурлуг.
  • Чүүлдүң чүвези значим боор ужурлуг, чүүлге источники айтаан боор ужурлуг.
  • Чүүлдер негелделерге дүгжүр ужурлуг, патрулированиеде хүлээдир.
 • Түңнелдерин үндүрүп тургаш, Мөөрей киржикчизиниң чаяаган болгаш экижиткен ажылдарынның шынарын болгаш хөй санын барымдаалап санаар. Бижээн ажылдың шынарын санаарда ооң ниити хемчээлин (ишкирин) болгаш чедингир чуруктар-биле каастаанын, утказын долу көргүскенин, бижээн чүүл авторитеттиг дөстерже шөлүглер-биле даянып турарын база ниити хевирлиин көөр.
 • Түңнекчилер (жюри) «шынчы оюннуң» приницивин хажыткан киржикчини маргылдаадан ойталап болур, чижээ, боттар(роботтар)-биле чүүлдерни киирери дээш, чаяан чүүлдерин тус даңзыже өй-тап үезинде киирбээни дээш (мөөрейниң сөөлгү (финиш) чадазында чүүлдү чаяан соонда 1 хонук ашпас ужурлуг), баш бурунгаар белеткээн чүүлдерни хөйү-биле киирери дээш база шак ынчалдыр шынчы маргылдаалаларының орнунга кажарлаар база өске киржикчилерниң бажын төөредир кылдыныглар дээш киржикчини мөөрейден ойталап болур.
 • Жюри баллдарны хемчээли дээш санаар. Чаа чүүлдерге немелде баллдар 14 кб, 20 кб база 30 кб ажыр кылырынга санап бээр. Бар турар чүүлдерге чедир кылыр 10 кб, 20 кб база 30 кб схемага баллдарны санап бээр.
Баш бурунгаар бөлүктер даңзызы мындыг:

 • — 1 дугаар бөлүк — Орус Википедия
  — 2 дугаар бөлүк — Башкир Википедия
  — 3 дугаар бөлүк — Википедияның Алтай разделдери (Соңгу Кавказ база Башкир ВП аңгыда)
  — 4 дугаар бөлүк — Соңгу Кавказ база Финно-угор дылдар.
 • Конкурс ийи этаптардан тургустунар — бөлүк база плей-офф этап. Ийи этаптар аразында ийи хүн үзүктелиишкин баш бурунгаар көрдүнген.(Конкурстуң графиги разделди көр.). Чүүлдерниң авторлары индивидуалдыг зачётка демисежир боор (), а киржикчи бүрүзүнүң баллдарын бодунуң бөлүүнүң зачёдунче кирер. Этаптар аразында үзүктелиишкиннер үезинде жюри баллдарны санаар — Европа зачёду, база Америка зачёду. Бо түңнелдерниң барымдааларынга эң хөй түң сан баллдарлыг ийи бөлүк «алдын» дээш демиселди үргүлчүлээр, а өске ийи бөлүктер «хүлер» дээш демисежир.

 • Чүүлдер ийи зачёттарга деп санаттынар ужурлуг — Европа зачёду база (Мурнуу) Америка зачёду. Тодаргайлаарга түңнелинде дөрт бөлүк ийи комплект виртуалдыг медальдарны ойнаар.
 • КИЧЭЭҢГЕЙЛИГ! База катап — авторлар чүүлдерин боттары ажыдар/чаяар/экижидер ужурлуг. Шаңналдарны чүгле 12 кижи алыр – бөлүк бүрүзүнде 3 шаңналдыг. Тиилекчилерни темадан хамаарылга чокка (Европа азы Мурнуу Америка) оларның ниити түң чаяаган (ажыткан)/экижиткен чүүлдеринден санап тодарадыр. Мөөрей аразында түңнелдер тургузары дээрге-ле кайы бөлүк (1, 2, 3 азы 4) кандыг виртуалдыг медальдарны (европей азы американ) алыр дээш улаштыр плей-оффче үнгеш ойнажыр. Ол дээрге үлештерниң (мында болза, "бөлүктер) аразында маргылдаалаар оюн-дур.
 • Футболист дугайында азы тренер дугайында чүүлдер дээш баллдарның саны ийи катап көвүдээр, которые либо выиграли более чем один чемпионат Европа / МА чемпионады / Америка Кубогу, чок болза континенталдыг бирги чер аңгыда киржилге оон аңгыда делегей чемпионнары апарган азы 1924 база/азы 1928 чылдарның Олимпий оюннарның тиилекчилери (бо ФИФА-ның ийи турнири ынак кижилер аразынга делегей чемпионаттары деп санаар).

 • Дүрүмнерге эдиглер. Орус Википедияга футболчулар база тренерлер дугайында чаяаган чүүлдер

Calendar Icon v1.svg Конкурстуң графиги

Европа
 • Июнь 12-ден июнь 24-ке чедир — «бөлүк этап» — Европа чемпионады-биле холбашкан чүүлдерни чаяап база чедир кылып болур.
 • Июнь 25–26 — жюри Европа зачёдунга түңнелдерни үндүрүп турар. Европаның дугайында чүүлдерни таблицаже немевеңер, ынчалза-даа Америка дугайында чүүлдерни немеп болур.
 • Июнь 27-ден июль 12-ге чедир — «плей-офф этап» — Европа чемпионады-биле холбашкан чүүлдерни чаяап база чедир уламчылап кылып болур.
Америка
 • Июнь 12-ден июль 1-ге чедир — «бөлүк этап» — Мурнуу Америка / Америка Кубогу чемпионады-биле холбашкан чүүлдерни чаяап база чедир кылып болур.
 • Июль 2–3 — жюри (Мурнуу) Америка зачёдунга түңнелдерни үндүрүп турар. Американың дугайында чүүлдерни таблицаже немевеңер, ынчалза-даа Европа дугайында чүүлдерни немеп болур.
 • Июль 4-тен июль 12-ге чедир — «плей-офф этап» — Мурнуу Америка / Америка кубогу чемпионады-биле холбашкан чүүлдерни чаяап база чедир уламчылап кылып болур.
Пост-конкурс үе

Июль 31-ге чедир конкурстуң организакчылары 12 призёрлар-биле харылзажыр, оларда футболка размерин база адрезин билип алыр, ооң соонда шаңналдарны чедирерин/тарадырын кылыр.

Хүннүң эгезин Делегей шагы-биле 00:00-тен санап эгелээр (Тыва шагы-биле 06:00).

Noun project - Add person.svg Конкурстуң киржикчилери

Чүүл чаяаган соонда ону куду тааржыр таблицаже киирери эргежок чугула (конкурсантылар ону боду кылыр). Конкурска чүгле бо таблицаже киирген чүүлдер киржип турар, а оон аңгыда киржикчилер. Чаяаган чүүл таблицаже 24 шак дургузунда бижээн үеде киирген боор ужурлуг, ынчалза-даа конкурстуң төнер хуусаазынга орай эвес. Июнь 25–26 таблицаже чүгле Американың дугайында чүүлдерни киирип болур; июль 2–3 таблицаже чүгле Европаның дугайында чүүлдерни киирип болур.

1 дугаар бөлүк — Орус Википедия

Добавить статью

Участник Статьи Количество статей Баллы по Европе Баллы по Америке Сумма баллов
Serg Stallone Европа: w:ru:Вяйсянен, Лео (1), w:ru:Перван, Павао (1), w:ru:Лончар, Стипе (1), w:ru:Ди Лоренцо, Джованни (1), w:ru:Торрес, Пау (1), w:ru:Ондрашек, Зденек (1), w:ru:Яннулис, Димитрис (1), w:ru:Шлагер, Александр (1), w:ru:Чивич, Элдар (1), w:ru:Скрабб, Симон (1), w:ru:Вальент, Мартин (1), w:ru:Блажич, Миха (1), w:ru:Уильямс, Деррик (футболист) (1), w:ru:Гойгингер, Томас (1), w:ru:Кауко, Йони (1), w:ru:Шатка, Любомир (1), w:ru:Ковачевич, Аднан (1), w:ru:Балковец, Юре (1), w:ru:Микаэль Андерсон (1), w:ru:Хочко, Дени (1), w:ru:Карьялайнен, Расмус (1), w:ru:Младеновский, Марио (1), w:ru:Хурихан, Конор (1), w:ru:Бейтулаи, Эгзон (1), w:ru:Стоилов, Джёрги (1), w:ru:Уайт, Гэвин (1), w:ru:Томпсон, Джордан (футболист) (1)

Америка: w:ru:Вайар, Диего (1), w:ru:Ромо, Рафаэль (2), w:ru:Санчес, Хоэль (футболист) (1), w:ru:Кордано, Рубен (1), w:ru:Ластра, Освальдо (1), w:ru:Фернандес Торо, Роберто (1), w:ru:Рохас, Хавьер (1), w:ru:Хусино, Адриан (1), w:ru:Рамос, Нельсон (1), w:ru:Альварес, Хильберт (1), w:ru:Валенсия, Хуан Давид (1), w:ru:Альгараньяс, Кармело (1), w:ru:Кастильо, Брейнер (1), w:ru:Паласио, Айдер (1), w:ru:Куэльяр, Марио (1), w:ru:Гонсалес, Эдгар Даниэль (1), w:ru:Валоес, Сесар (1), w:ru:Амайя, Хосе (1)

45 27 19 46
JukoFF Европа: w:ru:Вендлинг, Жан (1), w:ru:Родзик, Брюно (1), w:ru:Соваж, Поль (1), w:ru:Стивенар, Мишель (1), w:ru:Надь, Иштван (футболист, 1939) (1)

Америка:

5 5 0 5
Soul Train (вне конкурса) Европа: w:ru:Гальего, Франсиско (1)

Америка: w:ru:Ромарио (1)

2 (1) (1) (2)
Саша 333 Европа: w:ru:Инджефе, Ведат (1), w:ru:Зафер, Рахим‎ (2), w:ru:Йигит, Фарук (1), w:ru:Чыкырыкчы, Орхан (2), w:ru:Оздилек, Мехмет (3), w:ru:Дильмен, Рыдван (1), w:ru:Туран, Джемиль (1), w:ru:Учар, Фейяз (1), w:ru:Йорулмаз, Бахтияр (1), w:ru:Хепер, Фетхи (1), w:ru:Алтыпармак, Огюн (1), w:ru:Сювари, Аднан (1), w:ru:Хаиров, Самир Искендерович (1), w:ru:Садыгов, Низами (1)

Америка: w:ru:Самора, Хулио Альберто (1), w:ru:Энрике, Карлос (1), w:ru:Гамбоа, Фернандо, w:ru:Джунта, Блас (1), w:ru:Дионисио Алваро дос Сантос (1), w:ru:Конти, Николас (1), w:ru:Кабрера, Паскуаль (1), w:ru:Лобос, Абрахам (1), w:ru:Вилсон Франсиско Алвес (1), w:ru:Освалдо Алфредо да Силва (1), w:ru:Фария да Силва, Жеовани (1)

25 18 11 29
Darkhan Европа: w:ru:Митрицэ, Александру (3), w:ru:Барат, Ботонд (2), w:ru:Кларк, Колин (североирландский футболист) (3), w:ru:Робинсон, Карл (4)

Америка: w:ru:Киннир, Доминик (3), w:ru:Блисс, Брайан (2), w:ru:Кейлифф, Дэнни (4), w:ru:Уинн, Марвелл (3), w:ru:Пареха, Оскар (3), w:ru:Морено, Алехандро (4), w:ru:Кастильо, Эдгар (3), w:ru:Жером, Мешак (3)

12 12 25 37
Mark Ekimov (вне конкурса) Европа:

Америка: w:ru:Пассарелла, Даниэль Альберто (4)

1 0 (4) (4)
Artificial123 Европа:

Америка: w:ru:Талисманы Кубков Америки по футболу (1), w:ru:Дас Ларанжейрас (1), w:ru:Саралеги, Марсело (1), w:ru:Джордж Капвелл (стадион) (1)

4 0 4 4
IvshinPavel Европа: w:ru:Сеса, Давид (1), w:ru:Димитров, Кристиан (1), w:ru:Фолья, Антониу (2), w:ru:Да Круш, Осеану (2), w:ru:Каштру, Алфреду (1), w:ru:Кристенсен, Бьёрн (1), w:ru:Гарсия-Аранда, Хосе Мария (1), w:ru:Фриманн, Пер (1)

Америка:

8 10 0 10
2 дугаар бөлүк — Башкир Википедия

Добавить статью

Участник Статьи Количество статей Баллы по Европе Баллы по Америке Сумма баллов
З. ӘЙЛЕ Европа: w:ba:Зидан Зинедин (8) • w:ba:Альбиоль Рауль (2) • w:ba:Касильяс Икер‎ (8) • w:ba:Хави (8) • w:ba:Иньеста Андрес (8) • w:ba:Фогтс Берти (2) • w:ba:Криштиану Роналду (4) • w:ba:Мюллер Герд (6) • w:ba:Рамос Серхио (6) • w:ba:Алонсо Хаби (8) • w:ba:Торрес Фернандо (8) • w:ba:Сильва Давид (8) • w:ba:Фабрегас Сеск (8) • w:ba:Рейна Пепе (8) • w:ba:Арбелоа Альваро (2) •

Америка: w:ba:Роналдо (6) • w:ba:Ариспе Педро (2) • w:ba:Бидольо Людовико (2) • w:ba:Алвес Дани (8) • w:ba:Пассарелла Даниэль Альберто (6) • w:ba:Варела Мануэль (2) • w:ba:Бенинкаса Мигель (2) • w:ba: Сапорити Каэтано (2) • w:ba:Гарринча (8) • w:ba:Урдинаран Антонио (2) • w:ba: Урдинаран Сантос (2) • w:ba:Фольино Альфредо (2) • w:ba:Пачеко Хорхе Херман (2) • w:ba:Сибечи Альфредо (2) • w:ba:Скароне Эктор (8) • w:ba:Ванццино Хосе (2) • w:ba:Романо Анхель (2) • w:ba:Скароне Карлос (2) • w:ba:Карнейро де Мендонса Маркос (2) • w:ba:Домингес Эйтор (2) • w:ba:Сиокка Анибаль (2) • w:ba:Эстрада Хуан (2) • w:ba:Коломбо Бартоломе (2) • w:ba:Сеа Хосе Педро (2) • w:ba:Петроне Педро (2) • w:ba:Кастро Эктор (2) • w:ba:Техера Доминго (2) • w:ba:Масали Андрес (2) • w:ba:Сингоне Педро (2) • w:ba: Фернандес Лоренсо (2) • w:ba:Месси Лионель (4) •

46 94 90 184
Рөстәм Нурыев Европа: ba:Футбол буйынса Европа чемпионаты талисмандары (1) • ba:Волкан Демирел (1)

Америка:

2 2 0 2
Банат Валеева-Яубасарова Европа: ba:Речбер Рюштю (1) • w:ba:Чаткыч Омер (0)

Америка:  • w:ba:Саморано Иван (1)  • w:ba:Джунта Блас (1)  • w:ba:Конти Николас (1)  • w:ba:Санчес Хоэль (футболсы) (1) • w:ba:Морено Алехандро (3) • w:ba:Фернандес Роберто Хуниор (1)

8 1 8 9
Хаят Йосопова1 Европа: Яшин Лев Иванович (4) •  • Туран Арда (2)

Америка:

2 6 0 5
Юлдашева Луиза Европа: ba:Белёзоглу Эмре (1)

Америка:

1 1 0 1
Айсар Европа: w:ba:УЕФА (2) • w:ba:Банишевский Анатолий Андреевич (3)

Америка: w:ba:Маракана (3) • w:ba:Пабло Форлан (1)

4 5 4 9
3 дугаар бөлүк — Алтай дылдар (Соңгу Кавказ база Башкир ВП аңгыда)

Добавить статью

Участник Статьи Количество статей Баллы по Европе Баллы по Америке Сумма баллов
Karak-Kyzyl Европа: w:tyv:Четин, Сервет (1), w:tyv:Речбер, Рюштю (1), w:tyv:Балта, Хакан (1), w:tyv:Зан, Гөкхан (1), w:tyv:Белөзоглу, Эмре (1), w:tyv:Топал, Мехмет (1), w:tyv:Аурелио, Мехмет (1), w:tyv:Кахведжи, Нихат (1), w:tyv:Шентүрк, Семих (1), w:tyv:Карадениз, Гөкдениз (2), w:tyv:Метин, Түмер (1), w:tyv:Гүнгөр, Эмре (1), w:tyv:Ашык, Эмре (1), w:tyv:Туран, Арда (2), w:tyv:Шанлы, Тунджай (2), w:tyv:Казим-Ричардс, Колин (2), w:tyv:Сарыоглу, Сабри (1), w:tyv:Эрдинч, Мевлүт (3), w:tyv:Алтынтоп, Хамит (1), w:tyv:Демирел, Волкан (1)

Америка: w:tyv:

20 26 0 26
Nachyn Kongaa Европа: w:tyv:Садурни, Сальвадор (1), w:tyv:Гальего, Франсиско (3), w:tyv:Ирибар, Хосе Анхель (1), w:tyv:Самедов, Александр Сергеевич (4), w:tyv:Зидан, Зинедин (8), w:tyv:Озджан, Рамазан (1), w:tyv:Дзофф, Дино (2), w:tyv:Переда, Хесус Мария (2), w:tyv:Рейха, Северино (1), w:tyv:Фусте, Жозеп (1), w:tyv:Соко, Игнасио (1), w:tyv:Калоев, Заур Григорьевич (1), w:tyv:Месхи, Михаил Шалвович (1), w:tyv:Лапетра, Карлос (1), w:tyv:Суарес Мирамонтес, Луис (1), w:tyv:Кальеха, Исасио (1), w:tyv:Мартинес, Марселино (1), w:tyv:Оливелья, Ферран (1), w:tyv:Дель Соль, Луис (1), w:tyv:Иньеста, Андрес (6), w:tyv:Мюллер, Герд (2), w:tyv:Футболга Европа чемпионаттарының талисманнары (1), w:tyv:Апухтин, Герман Николаевич (1)

Америка: w:tyv:Бенинкаса, Мигель (2), w:tyv:Сапорити, Каэтано (2), w:tyv:Кастельино, Франсиско (1), w:tyv:Варела, Мануэль (2), w:tyv:Фольино, Альфредо (2), w:tyv:Ванццино, Хосе (2), w:tyv:Ариспе, Педро (2), w:tyv:Алвес, Дани (4), w:tyv:Бидольо, Людовико (2)

32 43 19 62
HalanTul Европа:

Америка: w:sah:Футболга Америка куубага (4), w:sah:Футболга Аргентина сборнайа (3), w:sah:Месси, Лионель (2), w:sah:Соҕуруу Америка футболга чөмпүйэнээтэ 1916 (1)

4 0 10 10
frhdkazan Европа:

Америка: w:tt:КОНМЕБОЛ (1)

1 0 1 1
4 дугаар бөлүк — Соңгу Кавказ база Финно-Угор дылдар

Добавить статью

Участник Статьи Количество статей Баллы по Европе Баллы по Америке Сумма баллов
Саид Мисарбиев Европа: w:ce:Олимпийн стадион (Берлин) (2) • w:ce:Шён, Хельмут (2) • w:ce:Банишевский, Анатолий Андреевич (3) • w:ce:Нильсен, Кент (1) • w:ce:Ольсен, Ларс (2) • w:ce:Анкиллетти, Анджело (1)

Америка: w:ce:Калеро, Мигель (2) • w:ce:Мартинес, Вильям (4) • w:ce:Алвес, Дани (8) • w:ce:Камполо, Антонио (2) • w:ce:Мазуркевич, Ладислао (2) • w:ce:Барбадильо, Херонимо (1) • w:ce:Ромеро, Хулио Сесар (1) • w:ce:Бидольо, Людовико (2) • w:ce:Дуду Сеаренсе (2) • w:ce:Бальестерос, Энрике (2) • w:ce:Батиньяни, Фаусто (2) • w:ce:Паредес, Роберто (1) • w:ce:Торалес, Хуан Баутиста (1) • w:ce:Скароне, Карлос (2) • w:ce:Лопес, Атилио (1) • w:ce:Флейтас Солич, Мануэль (2) • w:ce:Ороско, Андрес (1) • w:ce:Варгас, Фабиан Андрес (1) • w:ce:Аристисабаль, Виктор (1) • w:ce:Ди Стефано, Альфредо (4) • w:ce:Гамбини, Бьянко Спартако (1) • w:ce:Бекер, Алисон (4) • w:ce:Насасси, Хосе (2) • w:ce:Роберто Фирмино (1) • w:ce:Роналдо (8)

31 11 58 69
Mugerganets Европа: w:lez:Андреас Кепке (2) • w:lez:Маттиас Заммер (2) • w:lez:Берти Фогтс (2)  • w:lez:Хаби Алонсо (4) • w:lez:

Америка: w:lez:Футболдай Америкадин Кубок 2015 (3) • w:lez:Футболдай Кьиблепатан Америкадин чемпионат 1916 (1) • w:lez:Футболдай Кьиблепатан Америкадин чемпионат 1917 (1) • w:lez:Футболдай Кьиблепатан Америкадин чемпионат 1919 (2) • w:lez:Футболдай Кьиблепатан Америкадин чемпионат 1920 (1) • w:lez:Футболдай Кьиблепатан Америкадин чемпионат 1921 (1) • w:lez:Футболдай Кьиблепатан Америкадин чемпионат 1922 (2) • w:lez:Футболдай Америкадин Кубок (4) • w:lez:Футболдай Америкадин Кубокдин квайни-квай бомбардирар (4)

13 10 19 29
Erzianj jurnalist Европа:

Америка: w:myv:Вайар, Диего (1)

1 0 1 1
Amikeco Европа: w:os:Топал, Мехмет (1) • w:os:Галич, Милан (1) • w:os:Иванов, Валентин Козьмайы фырт (1) • w:os:Бубукин, Валентин Борисы фырт (1) • w:os:Понедельник, Виктор Владимиры фырт (1)

Америка: w:os:Марадона, Диего Армандо (6) • w:os:Маракана (1) • w:os:Мартинес, Вильям (2) • w:os:Флейтас, Роберто (1) • w:os:Месси, Лионель (2) • w:os:Пассареллæ, Даниэль Альберто (2) • w:os:Фиголи, Эрнесто (2) • w:os:Пердомо, Хосе (1) • w:os:Алвес, Дани (2)

14 5 19 24
User from Dag Европа: w:lez:Германиядин футболдин кӀватӀур (3) 1 3 0 3
Mark Ekimov (вне конкурса) Европа: w:os:Верпаковскис, Марис (1) 1 (1) 0 (1)
AZORAVA Европа: w:myv:Мюллер, Герд (6)

Америка: w:myv:Пильгеоскань коряс Американь Кубкань талисмант (1)

2 6 1 7

«Европа» зачёду

Турнирная таблица

«Групповой этап», официальные результаты

Место Номер группы Статей Баллов
1 Группа 2 (ba) 13 45
2 Группа 1 (ru) 33 37
3 Группа 3 (Алтайские) 22 30
4 Группа 4 (СК и ФУ) 14 22

«Плей-офф», официальные результаты

Место Номер группы Статей Баллов
1 Группа 2 (ba) 24 109
2 Группа 1 (ru) 58 72
3 Группа 3 (Алтайские) 43 69
4 Группа 4 (СК и ФУ) 17 35
«Америка» зачёду

Турнирная таблица

«Групповой этап», официальные результаты

Место Номер группы Статей Баллов
1 Группа 4 (СК и ФУ) 34 64
2 Группа 2 (ba) 19 64
3 Группа 1 (ru) 28 42
4 Группа 3 (Алтайские) 6 11

«Плей-офф», официальные результаты

Место Номер группы Статей Баллов
1 Группа 2 (ba) 39 102
2 Группа 4 (СК и ФУ) 45 98
3 Группа 1 (ru) 41 59
4 Группа 3 (Алтайские) 14 30

Gift font awesome.svg Шаңналдар

Киржикчи, шаңнал алыр күзелдиг, конкурстуң кызыгаарының иштинде 10 чүүлдерден эвээш эвес чугула чедир кылыр (10 кб эвээш эвес) азы чаяар ужурлуг.

Организакчылар конкурстуң тиилекчилерин белектер-биле шаңнаар. Үш киржикчилер призовая дөрт бөлүк бүрүзүнден алыр:

 • Европаның азы мурнуу американ футбол чыындызының футболказы, бодунуң диптиң чемпиону апарган; башкир призёрлар стокгольм Викимания—2019-туң эң ховар футболкаларын алыр.

«Викимедиа РУ»-дан бижиктер. Тиилекчилер уттундурбас футбол сувенирлерин алыр.

Partnership - The Noun Project.svg Организакчылар

 • Soul Train (Олег Абарников) — НП «Викимедиа РУ»-нуң кежигүнү, Википедияның лезгин разделдиң администратору, биче вики-проектилерниң хыналда команданың киржикчизи, мурнуу американ футболдуң нептередикчизи, орус дылдыг Вики-энциклопедии уругвайского футбола чаяакчызы база первой группы «ВКонтакте», Уругвайга футболга тураскааткан; редактор, очулдурукчу. Москва «Локомотив», Уругвай база мурнуу американ футбол чыындызының аарыкчызы.
 • З. ӘЙЛЕ (Башкортостан) — Журналистка, башкир база орус дылдарда Викимедиа проектилерниң идепкейжи редактору. «Викимедийцы Башкортостана» бөлүктүң киржикчизи, «Викимедийцы Башкортостана» бөлүктүң хөй-ниити харылзаалар килдистиң херек кырында удуртукчузу болуп турар.

Bimetrical icon team black.svg Жюри кежигүннери

Глобальный жюри кежигүннери күзээни-биле чүүлдер чаяарынга киржип болур конкурс дашкаар. Жюри кежигүннери, регионалдыг дылдар эдилекчилери болуп турар, арткан киржикчилер-биле чүүлдер чаяарынга бир деңге киржир эргелиг болур.

Ажыктыг шөлүглер

Wikimedia Russia Wikipedians of North Caucasus User Group Wikimedians of Bashkortostan User Group Wikimedians of Erzya language User Group Wikimedia Community of Tatar language User Group

Podium icon - Noun Project 3834.svg Түңнелдери